Top 10 học nghề may ở vinh

Trường Cao Đẳng Nghề Duyên Hải

Trường Cao Đẳng Nghề Duyên Hải nằm tại Xuân Thái, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại 63, Xuân Thái, Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Trường Cao Đẳng Nghề Duyên Hải qua điện thoại 0238 3555 696, email [email protected] hoặc truy cập http://duyenhai.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Cao Đẳng Nghề Duyên Hải Địa chỉ: 63, Xuân Thái, Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại: http://duyenhai.edu.vn/ Website: http://duyenhai.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng ...

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ nằm tại Đại lộ Lê Nin, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại Km2, Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ qua điện thoại 0238 2600 282, email hoặc truy cập /maps/dir//Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Trung+c%E1%BA%A5p+K%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+C%C3%B4ng+ngh%E1%BB%87,+Km2,+%C4%90%E1%BA%A1i+l%E1%BB%99+L%C3%AA+Nin,+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+C%E1%BB%ADa+Nam,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139ce640b5a1dad:0xde1e8c3a46b6754b?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIAhAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Địa chỉ: Km2, Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại: /maps/dir//Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Trung+c%E1%BA%A5p+K%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+C%C3%B4ng+ngh%E1%BB%87,+Km2,+%C4%90%E1%BA%A1i+l%E1%BB%99+L%C3%AA+Nin,+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+C%E1%BB%ADa+Nam,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139ce640b5a1dad:0xde1e8c3a46b6754b?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIAhAA&hl=en Website: /maps/dir//Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Trung+c%E1%BA%A5p+K%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+C%C3%B4ng+ngh%E1%BB%87,+Km2,+%C4%90%E1%BA%A1i+l%E1%BB%99+L%C3%AA+Nin,+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+C%E1%BB%ADa+Nam,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139ce640b5a1dad:0xde1e8c3a46b6754b?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIAhAA&hl=en Email: ...

Sara Technical Intermediate School

Sara Technical Intermediate School nằm tại Hà Huy Tập, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại 0 V.I. Lê Nin, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Sara Technical Intermediate School qua điện thoại 0238 3594 176, email hoặc truy cập /maps/dir//Sara+Technical+Intermediate+School,+0+V.I.+L%C3%AA+Nin,+H%C3%A0+Huy+T%E1%BA%ADp,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139ce640b5a1dad:0x7448b1cc7120188b?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIAxAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Sara Technical Intermediate School Địa chỉ: 0 V.I. Lê Nin, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại: /maps/dir//Sara+Technical+Intermediate+School,+0+V.I.+L%C3%AA+Nin,+H%C3%A0+Huy+T%E1%BA%ADp,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139ce640b5a1dad:0x7448b1cc7120188b?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIAxAA&hl=en Website: /maps/dir//Sara+Technical+Intermediate+School,+0+V.I.+L%C3%AA+Nin,+H%C3%A0+Huy+T%E1%BA%ADp,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139ce640b5a1dad:0x7448b1cc7120188b?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIAxAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi ...

Trung Tâm Dạy Nghề Điện Lạnh Miền Trung

Trung Tâm Dạy Nghề Điện Lạnh Miền Trung nằm tại Hưng Bình, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại 6 Văn Đức Giai, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề Điện Lạnh Miền Trung qua điện thoại 0968 858 834, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/dientudienlanhmientrung. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Dạy Nghề Điện Lạnh Miền Trung Địa chỉ: 6 Văn Đức Giai, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại: https://www.facebook.com/dientudienlanhmientrung Website: https://www.facebook.com/dientudienlanhmientrung Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh ...

College 4 – MOD

College 4 - MOD nằm tại Nghi Phan, Thành phố Vinh, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại 27 - Đường Hoàng Phan Thái, Nghi Phan, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000. Liên hệ College 4 - MOD qua điện thoại 0238 3517 913, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập http://truong4bqp.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về College 4 - MOD Địa chỉ: 27 - Đường Hoàng Phan Thái, Nghi Phan, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000 Điện thoại: http://truong4bqp.edu.vn/ Website: http://truong4bqp.edu.vn/ Email: [email protected],[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Vocational technical colleges Vietnam Industrial Korea

Vocational technical colleges Vietnam Industrial Korea nằm tại Nghi Phan, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại Đường Hồ Tông Thốc, Nghi Phan, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Vocational technical colleges Vietnam Industrial Korea qua điện thoại 0238 3511 454, email [email protected] hoặc truy cập http://vkc.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Vocational technical colleges Vietnam Industrial Korea Địa chỉ: Đường Hồ Tông Thốc, Nghi Phan, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại: http://vkc.edu.vn/ Website: http://vkc.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

Cao Đẳng Nghề Kinh Tế Kỹ Thuật Số 1

Cao Đẳng Nghề Kinh Tế Kỹ Thuật Số 1 nằm tại Hà Huy Tập, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại MMRR+2HF, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Cao Đẳng Nghề Kinh Tế Kỹ Thuật Số 1 qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//MMRR%2B2HF+Cao+%C4%90%E1%BA%B3ng+Ngh%E1%BB%81+Kinh+T%E1%BA%BF+K%E1%BB%B9+Thu%E1%BA%ADt+S%E1%BB%91+1,+H%C3%A0+Huy+T%E1%BA%ADp,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139cde3d71a8ad5:0x7adc38fb612816f8?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIDxAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Cao Đẳng Nghề Kinh Tế Kỹ Thuật Số 1 Địa chỉ: MMRR+2HF, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại: /maps/dir//MMRR%2B2HF+Cao+%C4%90%E1%BA%B3ng+Ngh%E1%BB%81+Kinh+T%E1%BA%BF+K%E1%BB%B9+Thu%E1%BA%ADt+S%E1%BB%91+1,+H%C3%A0+Huy+T%E1%BA%ADp,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139cde3d71a8ad5:0x7adc38fb612816f8?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIDxAA&hl=en Website: /maps/dir//MMRR%2B2HF+Cao+%C4%90%E1%BA%B3ng+Ngh%E1%BB%81+Kinh+T%E1%BA%BF+K%E1%BB%B9+Thu%E1%BA%ADt+S%E1%BB%91+1,+H%C3%A0+Huy+T%E1%BA%ADp,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139cde3d71a8ad5:0x7adc38fb612816f8?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIDxAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Vinh Technical Pedagogy Intermediate School

Vinh Technical Pedagogy Intermediate School nằm tại Trường Thi, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại 179 Phong Định Cảng, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Vinh Technical Pedagogy Intermediate School qua điện thoại 0238 3844 749, email hoặc truy cập /maps/dir//Vinh+Technical+Pedagogy+Intermediate+School,+179+Phong+%C4%90%E1%BB%8Bnh+C%E1%BA%A3ng,+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Thi,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139cdce2ca83695:0x1e455564da1f0440?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIDhAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Vinh Technical Pedagogy Intermediate School Địa chỉ: 179 Phong Định Cảng, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại: /maps/dir//Vinh+Technical+Pedagogy+Intermediate+School,+179+Phong+%C4%90%E1%BB%8Bnh+C%E1%BA%A3ng,+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Thi,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139cdce2ca83695:0x1e455564da1f0440?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIDhAA&hl=en Website: /maps/dir//Vinh+Technical+Pedagogy+Intermediate+School,+179+Phong+%C4%90%E1%BB%8Bnh+C%E1%BA%A3ng,+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Thi,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139cdce2ca83695:0x1e455564da1f0440?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIDhAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi ...

Nghe An Commercial Travel College

Nghe An Commercial Travel College nằm tại Đường Nguyễn Sỹ Sách, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại 34, Đường Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Nghe An Commercial Travel College qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//Nghe+An+Commercial+Travel+College,+34,+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Nguy%E1%BB%85n+S%E1%BB%B9+S%C3%A1ch,+H%C6%B0ng+L%E1%BB%99c,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139ce0cde2965b7:0xa00e3734eb6b9365?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIDBAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Nghe An Commercial Travel College Địa chỉ: 34, Đường Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại: /maps/dir//Nghe+An+Commercial+Travel+College,+34,+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Nguy%E1%BB%85n+S%E1%BB%B9+S%C3%A1ch,+H%C6%B0ng+L%E1%BB%99c,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139ce0cde2965b7:0xa00e3734eb6b9365?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIDBAA&hl=en Website: /maps/dir//Nghe+An+Commercial+Travel+College,+34,+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Nguy%E1%BB%85n+S%E1%BB%B9+S%C3%A1ch,+H%C6%B0ng+L%E1%BB%99c,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139ce0cde2965b7:0xa00e3734eb6b9365?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIDBAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi ...

Học Viện Thẩm Mỹ Tiên Spa

Học Viện Thẩm Mỹ Tiên Spa nằm tại Hà Huy Tập, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại 125 Đường Hà Huy Tập, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Học Viện Thẩm Mỹ Tiên Spa qua điện thoại 0961 382 223, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/DaoTaoNghePhunXamSpa. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Học Viện Thẩm Mỹ Tiên Spa Địa chỉ: 125 Đường Hà Huy Tập, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại: https://www.facebook.com/DaoTaoNghePhunXamSpa Website: https://www.facebook.com/DaoTaoNghePhunXamSpa Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá ...

Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Việt Đức Nghệ An (Cơ sở 2)

Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Việt Đức Nghệ An (Cơ sở 2) nằm tại Xã Nghi Phú, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại Xóm 18, Xã Nghi Phú, Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Việt Đức Nghệ An (Cơ sở 2) qua điện thoại 0238 3568 264, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập http://www.cdvdna.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Việt Đức Nghệ An (Cơ sở 2) Địa chỉ: Xóm 18, Xã Nghi Phú, Nghi Phú, Thành phố ...

Nghe An College of Cultural and Arts

Nghe An College of Cultural and Arts nằm tại Hưng Lộc, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại 253 Phùng Chí Kiên, Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Nghe An College of Cultural and Arts qua điện thoại 0238 3848 253, email hoặc truy cập http://www.vhna.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Nghe An College of Cultural and Arts Địa chỉ: 253 Phùng Chí Kiên, Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại: http://www.vhna.edu.vn/ Website: http://www.vhna.edu.vn/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung ...

Trường Cao đẳng Việt Anh

Trường Cao đẳng Việt Anh nằm tại Quán Bàu, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại 2 Nguyễn Chí Thanh, Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Trường Cao đẳng Việt Anh qua điện thoại 0983 848 878, email hoặc truy cập http://vietamh.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Cao đẳng Việt Anh Địa chỉ: 2 Nguyễn Chí Thanh, Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại: http://vietamh.edu.vn/ Website: http://vietamh.edu.vn/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi ...

College of Tourism – Trade Nghe An

College of Tourism - Trade Nghe An nằm tại Nghi Thu, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại 127 Sào Nam, Nghi Thu, Cửa Lò, Nghệ An. Liên hệ College of Tourism - Trade Nghe An qua điện thoại 0238 3824 508, email hoặc truy cập /maps/dir//College+of+Tourism+-+Trade+Nghe+An,+127+S%C3%A0o+Nam,+Nghi+Thu,+C%E1%BB%ADa+L%C3%B2,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139d3f5e000776d:0xd92fcc49975c8c28?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIBxAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về College of Tourism - Trade Nghe An Địa chỉ: 127 Sào Nam, Nghi Thu, Cửa Lò, Nghệ An Điện thoại: /maps/dir//College+of+Tourism+-+Trade+Nghe+An,+127+S%C3%A0o+Nam,+Nghi+Thu,+C%E1%BB%ADa+L%C3%B2,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139d3f5e000776d:0xd92fcc49975c8c28?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIBxAA&hl=en Website: /maps/dir//College+of+Tourism+-+Trade+Nghe+An,+127+S%C3%A0o+Nam,+Nghi+Thu,+C%E1%BB%ADa+L%C3%B2,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139d3f5e000776d:0xd92fcc49975c8c28?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIBxAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi ...

Trường Đại Học Điện Lực, Trường trung cấp KTKT Hồng Lam

Trường Đại Học Điện Lực, Trường trung cấp KTKT Hồng Lam nằm tại Hưng Lộc, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại 382 Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An. Liên hệ Trường Đại Học Điện Lực, Trường trung cấp KTKT Hồng Lam qua điện thoại 0238 3578 123, email hoặc truy cập /maps/dir//Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+H%E1%BB%8Dc+%C4%90i%E1%BB%87n+L%E1%BB%B1c,+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+trung+c%E1%BA%A5p+KTKT+H%E1%BB%93ng+Lam,+382+L%C3%AA+Vi%E1%BA%BFt+Thu%E1%BA%ADt,+H%C6%B0ng+L%E1%BB%99c,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139cdf57c5a1e27:0xce5bd5924a0b5bef?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIBRAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Đại Học Điện Lực, Trường trung cấp KTKT Hồng Lam Địa chỉ: 382 Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại: /maps/dir//Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+H%E1%BB%8Dc+%C4%90i%E1%BB%87n+L%E1%BB%B1c,+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+trung+c%E1%BA%A5p+KTKT+H%E1%BB%93ng+Lam,+382+L%C3%AA+Vi%E1%BA%BFt+Thu%E1%BA%ADt,+H%C6%B0ng+L%E1%BB%99c,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139cdf57c5a1e27:0xce5bd5924a0b5bef?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIBRAA&hl=en Website: ...

Trường Cao đẳng nghề dầu khí Nghệ An

Trường Cao đẳng nghề dầu khí Nghệ An nằm tại Lê Viết Thuật, An, là học nghề may ở vinh. Trụ sở tại PP56+H27, Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, Tp. Vinh, Nghệ An. Liên hệ Trường Cao đẳng nghề dầu khí Nghệ An qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//PP56%2BH27+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Cao+%C4%91%E1%BA%B3ng+ngh%E1%BB%81+d%E1%BA%A7u+kh%C3%AD+Ngh%E1%BB%87+An,+L%C3%AA+Vi%E1%BA%BFt+Thu%E1%BA%ADt,+H%C6%B0ng+L%E1%BB%99c,+Tp.+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139d20b21fd5e7f:0x47d7d3a1f6804f22?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIBBAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Cao đẳng nghề dầu khí Nghệ An Địa chỉ: PP56+H27, Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, Tp. Vinh, Nghệ An Điện thoại: /maps/dir//PP56%2BH27+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Cao+%C4%91%E1%BA%B3ng+ngh%E1%BB%81+d%E1%BA%A7u+kh%C3%AD+Ngh%E1%BB%87+An,+L%C3%AA+Vi%E1%BA%BFt+Thu%E1%BA%ADt,+H%C6%B0ng+L%E1%BB%99c,+Tp.+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139d20b21fd5e7f:0x47d7d3a1f6804f22?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIBBAA&hl=en Website: /maps/dir//PP56%2BH27+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Cao+%C4%91%E1%BA%B3ng+ngh%E1%BB%81+d%E1%BA%A7u+kh%C3%AD+Ngh%E1%BB%87+An,+L%C3%AA+Vi%E1%BA%BFt+Thu%E1%BA%ADt,+H%C6%B0ng+L%E1%BB%99c,+Tp.+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3139d20b21fd5e7f:0x47d7d3a1f6804f22?sa=X&ved=2ahUKEwi_vb-Y0sCCAxWxsFYBHawnAfkQ48ADegQIBBAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học ielts ở vinh (66) học lái xe ở bình dương (28) học may ở vũng tàu (40) học nghề spa ở vũng tàu (26) học tiếng anh giao tiếp ở tây ninh (30) học tiếng anh ở vũng tàu (50) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy tiếng anh ở bình dương (112) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh ninh thuận (27) trung tâm tiếng anh phú yên (44) trung tâm tiếng anh quy nhơn (26) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)