Top 10 trung tâm tiếng anh tại gia lai

Trung Tâm Ngoại Ngữ Việt Anh – Cơ sở 2

Trung Tâm Ngoại Ngữ Việt Anh - Cơ sở 2 nằm tại P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 110 Nguyễn Tất Thành, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Ngoại Ngữ Việt Anh - Cơ sở 2 qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Ngo%E1%BA%A1i+Ng%E1%BB%AF+Vi%E1%BB%87t+Anh+-+C%C6%A1+s%E1%BB%9F+2,+110+Nguy%E1%BB%85n+T%E1%BA%A5t+Th%C3%A0nh,+P.+Hoa+L%C6%B0,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f9acce44b17:0x4a63e91d57ddd7a4?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgCEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Ngoại Ngữ Việt Anh - Cơ sở 2 Địa chỉ: 110 Nguyễn Tất Thành, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 ...

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ LALISA

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ LALISA nằm tại Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 60 Đặng Thai Mai, Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ LALISA qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//TRUNG+T%C3%82M+NGO%E1%BA%A0I+NG%E1%BB%AE+LALISA,+60+%C4%90%E1%BA%B7ng+Thai+Mai,+Th%E1%BA%AFng+L%E1%BB%A3i,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c21fb72c3fa57:0x1e9c1fcbe973a0fe?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgEEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ LALISA Địa chỉ: 60 Đặng Thai Mai, Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//TRUNG+T%C3%82M+NGO%E1%BA%A0I+NG%E1%BB%AE+LALISA,+60+%C4%90%E1%BA%B7ng+Thai+Mai,+Th%E1%BA%AFng+L%E1%BB%A3i,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c21fb72c3fa57:0x1e9c1fcbe973a0fe?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgEEAA&hl=en Website: /maps/dir//TRUNG+T%C3%82M+NGO%E1%BA%A0I+NG%E1%BB%AE+LALISA,+60+%C4%90%E1%BA%B7ng+Thai+Mai,+Th%E1%BA%AFng+L%E1%BB%A3i,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c21fb72c3fa57:0x1e9c1fcbe973a0fe?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgEEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui ...

Trung Tâm Anh Ngữ Wonderland

Trung Tâm Anh Ngữ Wonderland nằm tại phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 116 Trường Sơn, phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Anh Ngữ Wonderland qua điện thoại 0982 908 969, email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+Wonderland,+116+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+S%C6%A1n,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+Y%C3%AAn+Th%E1%BA%BF,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1ee96e27c627:0xe95b77ec07cab8e6?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgBEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Anh Ngữ Wonderland Địa chỉ: 116 Trường Sơn, phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+Wonderland,+116+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+S%C6%A1n,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+Y%C3%AAn+Th%E1%BA%BF,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1ee96e27c627:0xe95b77ec07cab8e6?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgBEAA&hl=en Website: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+Wonderland,+116+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+S%C6%A1n,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+Y%C3%AAn+Th%E1%BA%BF,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1ee96e27c627:0xe95b77ec07cab8e6?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgBEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Anh Ngữ LA ( Tiếng anh Mạnh Lan Anh )

Anh Ngữ LA ( Tiếng anh Mạnh Lan Anh ) nằm tại P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 35 Hoàng Văn Thái, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Anh Ngữ LA ( Tiếng anh Mạnh Lan Anh ) qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//Anh+Ng%E1%BB%AF+LA+(+Ti%E1%BA%BFng+anh+M%E1%BA%A1nh+Lan+Anh+),+35+Ho%C3%A0ng+V%C4%83n+Th%C3%A1i,+P.+Hoa+L%C6%B0,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f8721adc667:0xee6ec0110ad15b16?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgGEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Anh Ngữ LA ( Tiếng anh Mạnh Lan Anh ) Địa chỉ: 35 Hoàng Văn Thái, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 ...

Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc tế E-HUB

Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc tế E-HUB nằm tại P. Diên Hồng, Gia Lai 600000, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 77 Cc9 ?" vpx pù Chính Lan, P. Diên Hồng, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc tế E-HUB qua điện thoại 0269 3727 777, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/ehubgialai/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc tế E-HUB Địa chỉ: 77 Cc9 ?" vpx pù Chính Lan, P. Diên Hồng, Gia Lai 600000 Điện thoại: https://www.facebook.com/ehubgialai/ Website: https://www.facebook.com/ehubgialai/ Email: Bạn ...

Tony English club

Tony English club nằm tại P. Ia King, Lai, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại XX9R+G4W, P. Ia King, Thành phố Pleiku, Gia Lai. Liên hệ Tony English club qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//XX9R%2BG4W+Tony+English+club,+P.+Ia+King,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c214f5567f55b:0xbf53656a66d21736?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgIEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Tony English club Địa chỉ: XX9R+G4W, P. Ia King, Thành phố Pleiku, Gia Lai Điện thoại: /maps/dir//XX9R%2BG4W+Tony+English+club,+P.+Ia+King,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c214f5567f55b:0xbf53656a66d21736?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgIEAA&hl=en Website: /maps/dir//XX9R%2BG4W+Tony+English+club,+P.+Ia+King,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c214f5567f55b:0xbf53656a66d21736?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgIEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông bình luận bên dưới.

Dạy Học Vật Lí & Tiếng Anh từ lớp 9 đến lớp 12, Luyện thi HSG-THPT Quốc gia

Dạy Học Vật Lí & Tiếng Anh từ lớp 9 đến lớp 12, Luyện thi HSG-THPT Quốc gia nằm tại P. Hội Phú, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 80 Mạc Đăng Dung, P. Hội Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Dạy Học Vật Lí & Tiếng Anh từ lớp 9 đến lớp 12, Luyện thi HSG-THPT Quốc gia qua điện thoại 0914 171 299, email hoặc truy cập https://stemvn.business.site/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Dạy Học Vật Lí & Tiếng Anh ...

Công Ty Tnhh Tâm Bình Gia Lai

Công Ty Tnhh Tâm Bình Gia Lai nằm tại P. Hội Thương, Đăk Đoa, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 210 Đường Wừu, P. Hội Thương, Đăk Đoa, Gia Lai 600000. Liên hệ Công Ty Tnhh Tâm Bình Gia Lai qua điện thoại 0269 2228 868, email hoặc truy cập /maps/dir//C%C3%B4ng+Ty+Tnhh+T%C3%A2m+B%C3%ACnh+Gia+Lai,+210+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+W%E1%BB%ABu,+P.+H%E1%BB%99i+Th%C6%B0%C6%A1ng,+%C4%90%C4%83k+%C4%90oa,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316ea1bac65d5da5:0x663625846aa4260b?sa=X&ved=2ahUKEwjjlob1wcKCAxXcsFYBHcDNCV44KBDjwAN6BAgCEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Công Ty Tnhh Tâm Bình Gia Lai Địa chỉ: 210 Đường Wừu, P. Hội Thương, Đăk Đoa, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//C%C3%B4ng+Ty+Tnhh+T%C3%A2m+B%C3%ACnh+Gia+Lai,+210+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+W%E1%BB%ABu,+P.+H%E1%BB%99i+Th%C6%B0%C6%A1ng,+%C4%90%C4%83k+%C4%90oa,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316ea1bac65d5da5:0x663625846aa4260b?sa=X&ved=2ahUKEwjjlob1wcKCAxXcsFYBHcDNCV44KBDjwAN6BAgCEAA&hl=en Website: /maps/dir//C%C3%B4ng+Ty+Tnhh+T%C3%A2m+B%C3%ACnh+Gia+Lai,+210+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+W%E1%BB%ABu,+P.+H%E1%BB%99i+Th%C6%B0%C6%A1ng,+%C4%90%C4%83k+%C4%90oa,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316ea1bac65d5da5:0x663625846aa4260b?sa=X&ved=2ahUKEwjjlob1wcKCAxXcsFYBHcDNCV44KBDjwAN6BAgCEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc ...

Foreign Languages Center

Foreign Languages Center nằm tại P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 9 Đường Wừu, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Foreign Languages Center qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//Foreign+Languages+Center,+9+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+W%E1%BB%ABu,+P.+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f7e78dcca0b:0xfae2380c86031d0d?sa=X&ved=2ahUKEwjjlob1wcKCAxXcsFYBHcDNCV44KBDjwAN6BAgAEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Foreign Languages Center Địa chỉ: 9 Đường Wừu, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//Foreign+Languages+Center,+9+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+W%E1%BB%ABu,+P.+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f7e78dcca0b:0xfae2380c86031d0d?sa=X&ved=2ahUKEwjjlob1wcKCAxXcsFYBHcDNCV44KBDjwAN6BAgAEAA&hl=en Website: /maps/dir//Foreign+Languages+Center,+9+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+W%E1%BB%ABu,+P.+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f7e78dcca0b:0xfae2380c86031d0d?sa=X&ved=2ahUKEwjjlob1wcKCAxXcsFYBHcDNCV44KBDjwAN6BAgAEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của ...

TRUNG TÂM ANH NGỮ SPEAK UP

TRUNG TÂM ANH NGỮ SPEAK UP nằm tại TT. Đăk Đoa, Lai, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 210 Wừu, TT. Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai. Liên hệ TRUNG TÂM ANH NGỮ SPEAK UP qua điện thoại , email [email protected],[email protected] hoặc truy cập http://speak-up.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về TRUNG TÂM ANH NGỮ SPEAK UP Địa chỉ: 210 Wừu, TT. Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai Điện thoại: http://speak-up.edu.vn/ Website: http://speak-up.edu.vn/ Email: [email protected],[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi ...

Giao Tiếp Tiếng Anh English Camp

Giao Tiếp Tiếng Anh English Camp nằm tại P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 112 Phan Đình Phùng, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Giao Tiếp Tiếng Anh English Camp qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//Giao+Ti%E1%BA%BFp+Ti%E1%BA%BFng+Anh+English+Camp,+112+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Ph%C3%B9ng,+P.T%C3%A2y+S%C6%A1n,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f8b4c5495e3:0x75a187eab33f7e3c?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgLEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Giao Tiếp Tiếng Anh English Camp Địa chỉ: 112 Phan Đình Phùng, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//Giao+Ti%E1%BA%BFp+Ti%E1%BA%BFng+Anh+English+Camp,+112+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Ph%C3%B9ng,+P.T%C3%A2y+S%C6%A1n,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f8b4c5495e3:0x75a187eab33f7e3c?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgLEAA&hl=en Website: /maps/dir//Giao+Ti%E1%BA%BFp+Ti%E1%BA%BFng+Anh+English+Camp,+112+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Ph%C3%B9ng,+P.T%C3%A2y+S%C6%A1n,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f8b4c5495e3:0x75a187eab33f7e3c?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgLEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Langplus

Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Langplus nằm tại P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 59 Hùng Vương, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Langplus qua điện thoại 0269 3878 787, email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Ngo%E1%BA%A1i+Ng%E1%BB%AF+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Langplus,+59+H%C3%B9ng+V%C6%B0%C6%A1ng,+P.+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1fc971b8b42d:0x558baa239c31e1a8?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgJEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Langplus Địa chỉ: 59 Hùng Vương, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Ngo%E1%BA%A1i+Ng%E1%BB%AF+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Langplus,+59+H%C3%B9ng+V%C6%B0%C6%A1ng,+P.+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1fc971b8b42d:0x558baa239c31e1a8?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgJEAA&hl=en Website: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Ngo%E1%BA%A1i+Ng%E1%BB%AF+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Langplus,+59+H%C3%B9ng+V%C6%B0%C6%A1ng,+P.+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1fc971b8b42d:0x558baa239c31e1a8?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgJEAA&hl=en Email: Bạn còn có ...

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Mỹ

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Mỹ nằm tại P.Trà Bá, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 170 Lê Duẩn, P.Trà Bá, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Mỹ qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+M%E1%BB%B9,+170+L%C3%AA+Du%E1%BA%A9n,+P.Tr%C3%A0+B%C3%A1,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f8ac1153491:0xd3e46cda386f693?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgMEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Mỹ Địa chỉ: 170 Lê Duẩn, P.Trà Bá, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+M%E1%BB%B9,+170+L%C3%AA+Du%E1%BA%A9n,+P.Tr%C3%A0+B%C3%A1,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f8ac1153491:0xd3e46cda386f693?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgMEAA&hl=en Website: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+M%E1%BB%B9,+170+L%C3%AA+Du%E1%BA%A9n,+P.Tr%C3%A0+B%C3%A1,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f8ac1153491:0xd3e46cda386f693?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgMEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi ...

Trung tâm Ngoại Ngữ Sao Kim CS2

Trung tâm Ngoại Ngữ Sao Kim CS2 nằm tại P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 66 Cách Mạng Tháng Tám, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung tâm Ngoại Ngữ Sao Kim CS2 qua điện thoại 0269 3828 389, email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+t%C3%A2m+Ngo%E1%BA%A1i+Ng%E1%BB%AF+Sao+Kim+CS2,+66+C%C3%A1ch+M%E1%BA%A1ng+Th%C3%A1ng+T%C3%A1m,+P.+Hoa+L%C6%B0,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f0f88ba5805:0x34a78fc21a1dd81a?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgKEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Ngoại Ngữ Sao Kim CS2 Địa chỉ: 66 Cách Mạng Tháng Tám, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//Trung+t%C3%A2m+Ngo%E1%BA%A1i+Ng%E1%BB%AF+Sao+Kim+CS2,+66+C%C3%A1ch+M%E1%BA%A1ng+Th%C3%A1ng+T%C3%A1m,+P.+Hoa+L%C6%B0,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f0f88ba5805:0x34a78fc21a1dd81a?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgKEAA&hl=en Website: /maps/dir//Trung+t%C3%A2m+Ngo%E1%BA%A1i+Ng%E1%BB%AF+Sao+Kim+CS2,+66+C%C3%A1ch+M%E1%BA%A1ng+Th%C3%A1ng+T%C3%A1m,+P.+Hoa+L%C6%B0,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f0f88ba5805:0x34a78fc21a1dd81a?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgKEAA&hl=en ...

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS – Pleiku

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS – Pleiku nằm tại P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 96 Phan Đình Phùng, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS – Pleiku qua điện thoại 0269 7304 979, email [email protected] hoặc truy cập https://vus.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS – Pleiku Địa chỉ: 96 Phan Đình Phùng, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: https://vus.edu.vn/ Website: https://vus.edu.vn/ Email: ...

Trung tâm Anh Ngữ The English Bank

Trung tâm Anh Ngữ The English Bank nằm tại P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 22 Võ Thị Sáu, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung tâm Anh Ngữ The English Bank qua điện thoại 0907 087 018, email hoặc truy cập https://m.facebook.com/theenglishbankpleiku/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Anh Ngữ The English Bank Địa chỉ: 22 Võ Thị Sáu, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: https://m.facebook.com/theenglishbankpleiku/ Website: https://m.facebook.com/theenglishbankpleiku/ Email: Bạn ...

Trung Tâm Gia Sư Gia Lai

Trung Tâm Gia Sư Gia Lai nằm tại P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 56 Nguyễn An Ninh, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Gia Sư Gia Lai qua điện thoại 0971 698 281, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/giasuthayphonggialai. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Gia Sư Gia Lai Địa chỉ: 56 Nguyễn An Ninh, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: https://www.facebook.com/giasuthayphonggialai Website: https://www.facebook.com/giasuthayphonggialai Email: Bạn còn có câu ...

BYF- NGOẠI NGỮ DU HỌC

BYF- NGOẠI NGỮ DU HỌC nằm tại P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 50 Duy Tân, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ BYF- NGOẠI NGỮ DU HỌC qua điện thoại 0931 603 068, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/profile.php?id=100092569072759. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về BYF- NGOẠI NGỮ DU HỌC Địa chỉ: 50 Duy Tân, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092569072759 Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092569072759 Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Trung tâm Anh ngữ Việt Á M Edu

Trung tâm Anh ngữ Việt Á M Edu nằm tại P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 45 Cù Chính Lan, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung tâm Anh ngữ Việt Á M Edu qua điện thoại 0979 197 355, email hoặc truy cập https://trung-tam-anh-ngu-viet-a-m-edu.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Anh ngữ Việt Á M Edu Địa chỉ: 45 Cù Chính Lan, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: https://trung-tam-anh-ngu-viet-a-m-edu.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral Website: ...

Trung Tâm Anh Ngữ Rainbow

Trung Tâm Anh Ngữ Rainbow nằm tại P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 293 Trần Phú, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Anh Ngữ Rainbow qua điện thoại 0972 200 984, email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+Rainbow,+293+Tr%E1%BA%A7n+Ph%C3%BA,+P.+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f634a04ea2d:0x2d18991cf94979?sa=X&ved=2ahUKEwi1pvvDwcKCAxVG1zQHHeyaD08Q48ADegQIBRAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Anh Ngữ Rainbow Địa chỉ: 293 Trần Phú, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+Rainbow,+293+Tr%E1%BA%A7n+Ph%C3%BA,+P.+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f634a04ea2d:0x2d18991cf94979?sa=X&ved=2ahUKEwi1pvvDwcKCAxVG1zQHHeyaD08Q48ADegQIBRAA&hl=en Website: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+Rainbow,+293+Tr%E1%BA%A7n+Ph%C3%BA,+P.+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f634a04ea2d:0x2d18991cf94979?sa=X&ved=2ahUKEwi1pvvDwcKCAxVG1zQHHeyaD08Q48ADegQIBRAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Trung tâm anh ngữ Sunkids Pleiku

Trung tâm anh ngữ Sunkids Pleiku nằm tại P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 78 Tạ Quang Bửu, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung tâm anh ngữ Sunkids Pleiku qua điện thoại 0899 377 465, email hoặc truy cập http://www.facebook.com/sunkidspleiku. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm anh ngữ Sunkids Pleiku Địa chỉ: 78 Tạ Quang Bửu, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: http://www.facebook.com/sunkidspleiku Website: http://www.facebook.com/sunkidspleiku Email: Bạn còn có câu ...

Trung Tâm Anh Ngữ Trẻ Em TOPIE Gia Lai

Trung Tâm Anh Ngữ Trẻ Em TOPIE Gia Lai nằm tại P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 317 Lý Thái Tổ, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 60000. Liên hệ Trung Tâm Anh Ngữ Trẻ Em TOPIE Gia Lai qua điện thoại 0269 3602 268, email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+Tr%E1%BA%BB+Em+TOPIE+Gia+Lai,+317+L%C3%BD+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+P.+Y%C3%AAn+%C4%90%E1%BB%97,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+60000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f5e6d49b903:0x38c4e35ddf7772a5?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgTEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Anh Ngữ Trẻ Em TOPIE Gia Lai Địa chỉ: 317 Lý Thái Tổ, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 60000 Điện ...

Trung Tâm Anh Ngữ THE STAR

Trung Tâm Anh Ngữ THE STAR nằm tại P. Hội Thương, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 74 Nguyễn Lương Bằng, P. Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Anh Ngữ THE STAR qua điện thoại 0867 139 113, email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+THE+STAR,+74+Nguy%E1%BB%85n+L%C6%B0%C6%A1ng+B%E1%BA%B1ng,+P.+H%E1%BB%99i+Th%C6%B0%C6%A1ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1fb93d9975bb:0xc270608acd7bcb37?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgREAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Anh Ngữ THE STAR Địa chỉ: 74 Nguyễn Lương Bằng, P. Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+THE+STAR,+74+Nguy%E1%BB%85n+L%C6%B0%C6%A1ng+B%E1%BA%B1ng,+P.+H%E1%BB%99i+Th%C6%B0%C6%A1ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1fb93d9975bb:0xc270608acd7bcb37?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgREAA&hl=en Website: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Anh+Ng%E1%BB%AF+THE+STAR,+74+Nguy%E1%BB%85n+L%C6%B0%C6%A1ng+B%E1%BA%B1ng,+P.+H%E1%BB%99i+Th%C6%B0%C6%A1ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1fb93d9975bb:0xc270608acd7bcb37?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgREAA&hl=en Email: Bạn còn có câu ...

Ngoại ngữ và du học quốc tế Tanico Gia lai

Ngoại ngữ và du học quốc tế Tanico Gia lai nằm tại P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 01 Lê Lợi, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Ngoại ngữ và du học quốc tế Tanico Gia lai qua điện thoại 0868 313 286, email [email protected] hoặc truy cập http://tanico.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Ngoại ngữ và du học quốc tế Tanico Gia lai Địa chỉ: 01 Lê Lợi, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: ...

Trung Tâm Tiếng Anh English Camp

Trung Tâm Tiếng Anh English Camp nằm tại P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, là trung tâm tiếng anh tại gia lai. Trụ sở tại 112 Phan Đình Phùng, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Anh English Camp qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Ti%E1%BA%BFng+Anh+English+Camp,+112+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Ph%C3%B9ng,+P.T%C3%A2y+S%C6%A1n,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1fc351144ecb:0xa554712df2648693?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgOEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Tiếng Anh English Camp Địa chỉ: 112 Phan Đình Phùng, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Ti%E1%BA%BFng+Anh+English+Camp,+112+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Ph%C3%B9ng,+P.T%C3%A2y+S%C6%A1n,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1fc351144ecb:0xa554712df2648693?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgOEAA&hl=en Website: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Ti%E1%BA%BFng+Anh+English+Camp,+112+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Ph%C3%B9ng,+P.T%C3%A2y+S%C6%A1n,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1fc351144ecb:0xa554712df2648693?sa=X&ved=2ahUKEwj_9JrdwcKCAxXWklYBHVoNAgk4FBDjwAN6BAgOEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học ielts ở vinh (66) học lái xe ở bình dương (28) học may ở vũng tàu (40) học nghề spa ở vũng tàu (26) học tiếng anh giao tiếp ở tây ninh (30) học tiếng anh ở vũng tàu (50) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy tiếng anh ở bình dương (112) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh ninh thuận (27) trung tâm tiếng anh phú yên (44) trung tâm tiếng anh quy nhơn (26) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)